POGOJI POSLOVANJA

 

 

 

1. S temi pogodbenimi pogoji je urejeno pogodbeno razmerje med družbo IV založba d.o.o. kot izvajalcem in naročnikom v zvezi z zgoraj navedenim naročilom. Za vprašanja, ki s temi pogodbenimi pogoji niso urejena, se uporabljajo zakonske določbe, ki po vsebini najbolj ustrezajo namenu te pogodbe.

 

1.1. Podpisnik je seznanjen s tem, da oglaševanja ne izvaja Policija, ampak družba IV založba d.o.o. kot izvajalec, po naročilu Policijskega sindikata Slovenije.

 

1.2. S podpisom naročila podpisnik potrjuje, da ima pravico samostojno zastopati naročnika ter v njegovem imenu in za njegov račun skleniti pogodbo. Podpisnik osebno solidarno odgovarja za izpolnitev naročnikovih obveznosti iz te pogodbe. Naročnik soglaša, da bo to naročilo in vsa ostala komunikacija med pogodbenima strankama v zvezi s predmetno pogodbo potekala po telefaksu in s pomočjo elektronske pošte.

 

2. DOPISOVANJE IN DODATNI DOGOVORI: dodatna vprašanja, sporočila in podobno se z navedbo številke pogodbe naslovijo izključno na izvajalca (IV založba d.o.o.). Vsi dodatni dogovori v zvezi s to pogodbo morajo biti pisni. Ustni dogovori z zaposlenimi ali zunanjimi sodelavci izvajalca niso veljavni, če jih izvajalec pisno ne potrdi.

 

3. POTRDITEV NAROČILA: naročnik prejme po izdaji naročila »potrdilo naročila«, da preveri podatke.

 

4. PLAČILA IN ZAMUDE S PLAČILI: če želi naročnik plačati s predplačilom o tem obvesti izvajalca (IV založba d.o.o.), ki mu v ta namen pošlje ponudbo. V kolikor ni na posameznem računu ali potrditvi naročila navedeno drugače, zapadejo računi v plačilo v roku 8 dni po izstavitvi, plačani pa morajo biti na spodaj navedeni račun izvajalca. V primeru zamude s plačilom je naročnik dolžan plačati zamudne obresti. Naročnik se zavezuje izvajalcu povrniti vse stroške in izdatke, ki bi izvajalcu nastali zaradi nepravočasnega plačila računa s strani naročnika, kot npr. stroške korespondence, skupaj s poštnimi stroški, sodne stroške, stroške upravnih postopkov, notarske stroške, stroške poizvedb o podatkih in premoženju dolžnika, stroške vpogledov v javne knjige, stroške pridobitve potrebnih potrdil, odvetniške stroške ter vse druge posredne in neposredne stroške izterjave, vključno s stroški, ki bi izvajalcu nastali s pooblastitvijo tretje osebe za izterjavo.

 

5. DOKUMENTACIJA ZA TISKANJE IN KRTAČNI ODTIS: naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu posredoval vso za tisk potrebno dokumentacijo v roku, ki je naveden na Zahtevku, ki ga bo prejel s Potrdilom naročila. V kolikor izvajalec dokumentacije ne prejme v navedenem roku ali pa je dokumentacija neustrezna, ima izvajalec pravico, naročnikov oglasni tekst pripraviti sam. V primeru takšne naročnikove zamude velja naročilo za pravilno izvršeno tudi v primeru, da izvajalec kot oglas objavi zgolj naročnikov naziv (firmo) in naslov, v kolikor gre za pravno osebo oz. naročnikovo ime, priimek in naslov, v kolikor gre za fizično osebo.

Pred izdajo prejme naročnik krtačni odtis in se zaveže, da ga bo pregledal in potrjenega vrnil izvajalcu v primernem roku, ki ga določi izvajalec. V primeru, da naročnik krtačnega odtisa ne vrne izvajalcu v postavljenem roku se odtis šteje za potrjen, kasnejše spremembe ali popravki pa niso več mogoči. V kolikor pri posameznem naročilu ni drugačnega dogovora, se za primeren rok za pregled krtačnega odtisa šteje rok 8 dni. Zaradi tiskarskih terminskih razlogov je možno posredovati samo en krtačni odtis. Spremembe, ki jih naročnik sporoči po telefonu, telegrafsko, po faksu ali preko e-maila, se izvedejo brez izvajalčeve odgovornosti za pravilnost. Tisk se opravi izključno kot štiribarvni offset tisk (CMYK), posebne zahteve, kot npr. Pantone ali RAL so posebne barve, ki jih v tem proizvodnem postopku ni mogoče producirati in so zato neizvedljive. Pri tiskanju oglasa se upoštevajo barve, kot so razvidne iz naročnikove predloge za tisk, in sicer v takšni kvaliteti, kot je naročnikovo predlogo z izvajalčevim tiskarskih postopkom ob primerni skrbnosti mogoče reproducirati. Nevarnost morebitnih napak preide na naročnika s potrditvijo krtačnega odtisa, v kolikor pa krtačnega odtisa ne potrdi, preide nevarnost na naročnika s potekom roka za potrditev krtačnega odtisa. Mogoča so manjša odstopanja pri barvah in/ali oblikovanju, ki nastanejo zaradi tehničnih omejitev postopka tiska in različnega izgleda barv pri uporabi raznovrstnih osnovnih materialov tiskarskega papirja. Takšna odstopanja ne predstavljajo napake in ne dajejo podlage za reklamacijo. Enako velja za morebitna odstopanja med krtačnim odtisom in končnim izdelkom, še posebej, če se krtačni odtis in tiskarski papir ne ujemata popolnoma.

 

6. ODSTOP OD POGODBE: naročilo zavezuje naročnika k nakupu in plačilu in šteje kot zavezujoč in nepreklicen sprejem izvajalčeve ponudbe. Pogodba velja za sklenjeno v trenutku, ko izvajalec prejme naročnikovo naročilo. Naročnik nima pravice do odstopa od pogodbe in sicer niti delno, niti v celoti.

 

7. GRAJANJE NAPAK IN REKLAMACIJSKI ZAHTEVKI: Naročnik je dolžan napake grajati in morebitne reklamacijske zahtevke uveljavljati takoj po prejemu izdelka. Izvajalec poznejših reklamacij ne upošteva. Naročnik je v vsakem primeru dolžan natančno pregledati poslane osnutke za izdelke.

 

8. OSTALO: Podpisnik izrecno izjavlja, da je pooblaščen in upravičen za podajo tega naročila in odgovarja za resničnost in popolnost te izjave. Naročnik s podajo naročila daje tudi svoje izrecno dovoljenje, da izvajalec zaradi oglaševanja z njim vzpostavlja stik tako, da mu pošilja sporočila po faksu, elektronski pošti ali sms sporočila. Naročnik je upravičen to privolitev kadarkoli preklicati, pri čemer tak preklic nima vpliva na sklenjeno pogodbo.

 

9. KONČNE DOLOČBE: Za to pogodbo se uporablja izključno slovensko pravo. Za odločanje v sporih med pogodbenima strankama, ki nastanejo v tem pogodbenem razmerju, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.