Keep in Touch

Imate sporočilo, komentarje ali predloge za nas?
Napišite nam nekaj vrstic in odgovorili vam bomo!

Telefon

+386 02 480 00 15

Email

info@iv-zalozba.si

Naslov

Pivolska cesta 1, 2311 Hoče

Pogodbeni Pogoji

1. S temi pogodbenimi pogoji je urejeno pogodbeno razmerje med družbo IV založba d.o.o. kot izvajalcem in naročnikom v zvezi z zgoraj navedenim naročilom. Za vprašanja, ki s temi pogodbenimi pogoji niso urejena, se uporabijo zakonske določbe, ki po vsebini najbolj ustrezajo namenu te pogodbe.

1.1 Podpisnik je seznanjen s tem, da predstavitve ne izvaja Policija, ampak družba IV založba d.o.o. kot izvajalec, po naročilu Policijskega sindikata Slovenije.

1.2 S podpisom naročila podpisnik potrjuje, da ima pravico samostojno zastopati naročnika ter v njegovem imenu in za njegov račun skleniti to pogodbo. Podpisnik osebno solidarno odgovarja za izpolnitev naročnikovih obveznosti iz te pogodbe. Naročnik soglaša, da bo to naročilo in vsa ostala komunikacija med pogodbenima strankama v zvezi s predmetno pogodbo potekala po telefaksu in s pomočjo elektronske pošte.

2. DOPISI IN DODATNI DOGOVORI: Dodatna vprašanja, sporočila in podobno se z navedbo številke pogodbe naslovijo izključno na izvajalca (IV založba d.o.o.). Vsi dodatni dogovori v zvezi s to pogodbo morajo biti pisni. Ustni dogovori z zaposlenimi ali zunanjimi sodelavci izvajalca niso veljavni, če jih izvajalec pisno ne potrdi.

3. POTRDITEV NAROČILA: Naročnik prejme po izdaji naročila »potrdilo naročila«, da preveri podatke.

4. PLAČILA IN ZAMUDE S PLAČILI: Naročnik lahko plača s predplačilom ali po prejemu računa. V kolikor ni na posameznem računu ali potrditvi naročila navedeno drugače, zapadejo računi v plačilo v roku 8 dni po izstavitvi, plačani pa morajo biti na spodaj navedeni račun izvajalca. V primeru zamude s plačilom je naročnik dolžan plačati zamudne obresti.
Naročnik se zavezuje izvajalcu povrniti vse stroške in izdatke, ki bi izvajalcu nastali zaradi nepravočasnega plačila računa s strani naročnika, kot npr. stroške korespondence, skupaj s poštnimi stroški, sodne stroške, stroške upravnih postopkov, notarske stroške, stroške poizvedb o podatkih in premoženju dolžnika, stroške vpogledov v javne knjige, stroške pridobitve potrebnih potrdil, odvetniške stroške ter vse druge posredne in neposredne stroške izterjave, vključno s stroški, ki bi izvajalcu nastali s pooblastitvijo tretje osebe za izterjavo.

5. DOKUMENTACIJA ZA TISKANJE IN KRTAČNI ODTIS: Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu posredoval vso za tisk potrebno dokumentacijo v roku, ki je naveden na Zahtevku, ki ga bo prejel s Potrdilom naročila. V kolikor izvajalec dokumentacije ne prejme v navedenem roku ali pa je dokumentacija neustrezna, ima izvajalec pravico, naročnikov predstavitveni tekst pripraviti sam. V primeru takšne naročnikove zamude velja naročilo za pravilno izvršeno tudi v primeru, da izvajalec kot predstavitev objavi zgolj naročnikov naziv (firmo) in naslov, v kolikor gre za pravno osebo oz. naročnikovo ime, priimek in naslov, v kolikor gre za fizično osebo. Pred izdajo prejme naročnik krtačni odtis in se zaveže, da ga bo pregledal in potrjenega vrnil izvajalcu v primernem roku, ki ga določi izvajalec. V primeru, da naročnik krtačnega odtisa ne vrne izvajalcu v postavljenem roku se odtis šteje za potrjen, kasnejše spremembe ali popravki pa niso več mogoči. V kolikor pri posameznem naročilu ni drugačnega dogovora, se za primeren rok za pregled krtačnega odtisa šteje rok 8 dni.
Zaradi tiskarskih terminskih razlogov je možno posredovati samo en krtačni odtis. Spremembe, ki jih naročnik sporoči po telefonu, telegrafsko, po faksu ali preko e-maila, se izvedejo brez izvajalčeve odgovornosti za pravilnost. Tisk se opravi izključno kot štiribarvni offset tisk (CMYK), posebne zahteve, kot npr. Pantone ali RAL so posebne barve, ki jih v tem proizvodnem postopku ni mogoče producirati in so zato neizvedljive. Pri tiskanju predstavitve se upoštevajo barve, kot so razvidne iz naročnikove predloge za tisk, in sicer v takšni kvaliteti, kot je naročnikovo predlogo z izvajalčevim tiskarskim postopkom ob primerni skrbnosti mogoče reproducirati.
Nevarnost morebitnih napak preide na naročnika s potrditvijo krtačnega odtisa, v kolikor pa krtačnega odtisa ne potrdi, preide nevarnost na naročnika s potekom roka za potrditev krtačnega odtisa. Mogoča so manjša odstopanja pri barvah in/ali oblikovanju, ki nastanejo zaradi tehničnih omejitev postopka tiska in različnega izgleda barv pri uporabi raznovrstnih osnovnih materialov tiskarskega papirja. Takšna odstopanja ne predstavljajo napake in ne dajejo podlage za reklamacijo. Enako velja za morebitna odstopanja med krtačnim odtisom in končnim izdelkom, še posebej, če se krtačni odtis in tiskarski papir ne ujemata popolnoma.

6. ODSTOP OD POGODBE: Naročilo zavezuje naročnika k nakupu in plačilu in šteje kot zavezujoč in nepreklicen sprejem izvajalčeve ponudbe. Pogodba velja za sklenjeno v trenutku, ko izvajalec prejme naročnikovo naročilo. Naročnik nima pravice do odstopa od pogodbe in sicer niti delno, niti v celoti.

7. GRAJANJE NAPAK IN REKLAMACIJSKI ZAHTEVKI: Naročnik je dolžan napake grajati in morebitne reklamacijske zahtevke uveljavljati takoj po prejemu izdelka. Izvajalec poznejših reklamacij ne upošteva. Naročnik je v vsakem primeru dolžan natančno pregledati poslane osnutke za izdelke.

8. OSTALO: Podpisnik izrecno izjavlja, da je pooblaščen in upravičen za podajo tega naročila in odgovarja za resničnost in popolnost te izjave. Naročnik s podajo naročila daje tudi svoje izrecno dovoljenje, da izvajalec zaradi predstavitev in za sklenitev pogodbe z njim vzpostavlja stik tako, da mu pošilja sporočila po faksu, elektronski pošti ali sms sporočila. Naročnik in vsaka zadevna oseba lahko po Evropski direktivi o varstvu osebnih podatkov izdano dovoljenje za obdelavo podatkov prekliče. V ta namen zadošča neformalen mail na naslednji e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

9. KONČNE DOLOČBE: Za pripravo in izvedbo naročila je potrebno, da izvajalec od naročnika prejme osebne podatke in le-te obdela. Zakonitost obdelave takšnih osebnih podatkov izhaja torej načeloma iz pogodbe oz. predpogodbenega razmerja. Naročnik tudi izrecno poda privoljenje, da lahko izvajalec osebne podatke, ki jih da naročnik na voljo, obdela. Naročnik odgovarja izvajalcu za to, da mu je dovoljeno osebne podatke delavcev naročnika za ta namen dati na voljo izvajalcu. Izvajalec shrani in obdela podatke, kot so priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka in podobno, ki mu jih je dal na voljo naročnik. Drugih ali občutljivih osebnih podatkov izvajalec načeloma ne obdela. Namen obdelave teh osebnih podatkov je v tem, da omogočajo pripravljanje, sklenitev in izvajanje naročila s strani naročnika. Posredovanje podatkov tretjim osebam, tako imenovanim „prejemnikom“, se izvaja samo v okviru namena poslovnega odnosa med naročnikom in izvajalcem. Takšne kategorije prejemnikov, ki jih izvajalec skrbno izbere in se načeloma nahajajo na področju veljavnosti Evropske direktive o varstvu osebnih podatkov, so zlasti samostojni sodelavci izvajalca in tiskarne. Izvajalec opozarja na to, da imata naročnik in vsaka zadevna oseba vsekakor zakonske pravice do informacij, popravkov, izbrisa, omejitve, prenosa podatkov in ugovora proti obdelavi. Naročnik in vsaka zadevna oseba imata tudi pravico, da se pri pristojnem nadzornem organu pritožita. Končno imata naročnik in vsaka zadevna oseba možnost, da dano privoljenje kadarkoli prekličeta. Zato zadošča neformalen mail na naslednji e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Naročnik in vsaka zadevna oseba lahko izvajalca kontaktirata tudi po pošti na naslednjem naslovu: IV ZALOŽBA d.o.o., PIVOLSKA CESTA 1, 2311 HOČE. Za to pogodbo se uporablja izključno slovensko pravo. Za odločanje v sporih med pogodbenima strankama, ki nastanejo v tem pogodbenem razmerju, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.